آشنائي با تاريخ ايران

آشنائي با تاريخ ايران

آشنائي با تاريخ ايران

انسانها در محيطي زاده مي‌شوند و مي‌بالند و زندگي مي‌كنند كه آن محيط چه به لحاظ مادي و چه فرهنگي محصول و معلول گذشتة خودش است. اين افراد در آن محيط شركت مي‌جويند و برخي از آنان در پديد آوردن دگرگوني‌هاي اساسي در آن محيط نقش‌هاي اساسي ايفا مي‌نمايند و اين پايه و اساس تاريخ بشري است.

هر علمي نيز درست مانند هر ملتي و مثل هر مطلب اخلاقي يا عقلاني تاريخ مختص به خودش را دارد. دانشمندان در هر نسلي از صفر آغاز نمي‌كنند بلكه در چارچوب و بر بنياد موقعيتي شروع به كار مي‌كنند كه رشتة علمي خاص آنان و همچنين مطلق علم آن را از گذشته به ارث برده است تا فضاي فرهنگي زمانة خود را با آن پديد آورد.

تاريخي انديشيدن دربارة علم يا دربارة هر چيز ديگري كه به حيات و هستي آدمي تعلق دارد همانا عبارت است از به مطالعه گرفتن توالي اشخاص و حوادث در مسير زمان و تعمق كردن در كليه پيوندهاي علي و تمامي تأثيرها و نفوذها و گرايش‌هايي كه يا در آن توالي اشخاص و حوادث باز مي‌توان يافت و يا خود مي‌تواند بر آن توالي پرتوي تازه افكند.

 

ایران پیش از تاریخ

تاریخ ایران با کورش آغاز نمی‌شود و مادها هم اولین ایرانیان نیستند. هرچند نام امروزین ” ایران ” برگرفته از نام قوم آریایی است، اما پیش از حضور آنها در این سرزمین نیز اقوام و شهرهایی وجود داشته‌اند. کاوش‌های باستان شناسی حاکی از وجود تمدن‌هایی کهن تر در بعضی نقاط این سرزمین است. هرچند بسیاری از مناطق هنوز کاوش نشده‌اند و حتی همان مناطق شناخته شده نیز، کاوش‌ها بصورت علمی انجام نشده است و یا کامل نگشته است.

به هرحال در حد همین شناخت محدود امروز، ما مناطقی از این دست را می شناسیم. تپه سیلک کاشان، شهر سوخته زابل، تپه گیان نهاوند، دره جیرفت و مناطقی همانند اینها. نکته مهم دیگر شناخت وضع مناطق داخلی ایران در زمان شکل گیری و رواج تمدن‌های کهن است. یعنی فهم اینکه در زمان تمدن‌های و دولت‌های باستانی نظیر سومر، کلده، اور، بابل، آشور، عیلام، اورارتو و نظائر آن، وضع این مناطق داخلی فلات ایران، که مجزا از منطقه مستقیم تحت حاکمیت این تمدن‌ها و دولت‌ها بوده است، به چه نحوی جریان داشته است ؟

پیگیری سفارش
لیست مقایسه